34400.net
Кузнецовськ/Вараш - Новини без цензури
ГОЛОВНА // Блог // Офіційно // Одноразова грошова допомога волонтерам

Одноразова грошова допомога волонтерам

09.12.2015

0

579

Постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 604 «Деякі питання виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту» передбачено виплату одноразової допомоги волонтерам. Цією постановою затверджено « Порядок та умови виплати одноразової грошової допомоги волонтерам». Про це інформує УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ.

 

 Одноразова грошова допомога виплачується у разі:

 

- загибелі (смерті) волонтера — з дати смерті, що зазначена у свідоцтві про смерть;

- встановлення інвалідності — з дати, що зазначена у довідці МСЕК.

 

Одноразова грошова допомога призначається у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), якщо смерть/поранення волонтера настали:

 

1) під час надання волонтерської допомоги громадянам в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій, збройного конфлікту, у тому числі в період здійснення догляду за хворими, інвалідами, одинокими, людьми похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують підтримки та допомоги і проживають в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій, збройного конфлікту;

 

2) під час надання волонтерської допомоги Збройним Силам, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, органам державної влади під час дії особливого періоду, правового режиму надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції, бойових дій, збройного конфлікту.

 

У разі загибелі (смерті) волонтера одноразова грошова допомога виплачується у розмірі 500 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб на дату загибелі (смерті), членам сім’ї, батькам та утриманцям загиблого (померлого) волонтера у рівних частинах. Якщо одна із зазначених осіб відмовляється від отримання одноразової грошової допомоги, її частина розподіляється між іншими особами, які мають право на її отримання, у рівних частинах.

 

Заява про відмову від отримання одноразової грошової допомоги повинна бути нотаріально засвідчена в установленому законодавством порядку. Члени сім’ї та батьки загиблого (померлого) волонтера визначаються відповідно до Сімейного кодексу України, а утриманці — відповідно до Цивільного кодексу України.

 

У разі встановлення інвалідності внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва) одноразова грошова допомога виплачується волонтеру залежно від групи інвалідності у розмірі:

 

- 250 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб, — інвалідам I групи;

- 200 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб,— інвалідам II групи;

- 150 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб, — інвалідам III групи.

 

Розмір одноразової грошової допомоги у разі встановлення інвалідності внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва) визначається виходячи з прожиткового мінімуму, чинного на дату встановлення інвалідності.

 

Для отримання одноразової грошової допомоги члени сім’ї, батьки та утриманці загиблого (померлого) (далі — заявники) подають міжвідомчій комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера, утвореній Державною службою у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі — міжвідомча комісія), такі документи:

 

- заяву кожного заявника, а якщо в загиблого залишилася малолітня чи неповнолітня дитина, — заяву подає інший з батьків, опікун або піклувальник;

- довідку судово-медичної експертизи про причини смерті або довідку про характер отриманих поранень у районі проведення антитерористичної операції, а також у разі необхідності свідчення керівника одного з підрозділів Збройних Сил, інших військових формувань, правоохоронних органів, органів державної влади, який перебуває безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту, про надання волонтером волонтерської допомоги.

 

Також можуть додаватись інші документи, які підтверджують факт надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту.

 

До заяви додаються копії:

 

- свідоцтва про смерть волонтера;

- свідоцтва про народження волонтера — для виплати одноразової грошової допомоги батькам загиблого (померлого);

- свідоцтва про шлюб — для виплати грошової допомоги дружині (чоловікові);

- сторінок паспорта заявника з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі і місце реєстрації;

- свідоцтва про народження дитини — для виплати одноразової грошової допомоги дитині;

- документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (копію паспорта — для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органові доходів і зборів і мають відмітку в паспорті) кожного заявника, а якщо серед них є дитина, — одного з батьків або опікунів чи піклувальників;

- рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті, сільської, селищної ради або суду про встановлення опіки чи піклування (у разі здійснення опіки або піклування над дитиною загиблого волонтера); рішення суду або нотаріально посвідченого правочину, що підтверджує факт перебування заявника на утриманні загиблого (померлого), — для виплати допомоги особі, яка не була членом сім’ї загиблого (померлого), але перебувала на його утриманні.

 

Волонтер, якому виплачується одноразова грошова допомога в разі настання інвалідності, подає міжвідомчій комісії такі документи:

 

- заяву про виплату одноразової грошової допомоги у зв’язку з установленням інвалідності;

- копію довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності;

- довідку судово-медичної експертизи про характер отриманих поранень у районі проведення антитерористичної операції, а також у разі необхідності свідчення керівника одного з підрозділів Збройних Сил, інших військових формувань, правоохоронних органів, органів державної влади, який перебуває безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту, про надання волонтером волонтерської допомоги.

 

Також можуть додаватись інші документи, які підтверджують факт надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту.

 

До заяви додаються копії:

 

- сторінок паспорта волонтера з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі і місце реєстрації;

- документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (копію паспорта — для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органові доходів і зборів і мають відмітку в паспорті) кожної з осіб, які мають право на отримання грошової допомоги, а якщо серед них є діти, — одного з батьків або опікунів чи піклувальників.

 

Міжвідомча комісія розглядає подані документи та в разі потреби уточнює інформацію про осіб, стосовно яких вони подані, заслуховує пояснення волонтерів, заявників, представників державних органів і свідків, у місячний строк з дня надходження документів (уточненої інформації) приймає рішення про призначення одноразової грошової допомоги. Міжвідомча комісія протягом трьох робочих днів після прийняття рішення подає Мінсоцполітики списки волонтерів та осіб, щодо яких прийнято рішення про призначення одноразової грошової допомоги, із зазначенням обсягу коштів, необхідних для виплати цієї допомоги, за формою згідно з додатками 1 і 2.

 

Мінсоцполітики не пізніше ніж через 14 робочих днів подає списки волонтерів та осіб, щодо яких прийнято рішення про призначення одноразової грошової допомоги, з відповідними розрахунками Мінекономрозвитку для внесення Кабінетові Міністрів України проекту рішення про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для виплати одноразової грошової допомоги.

 

Мінсоцполітики після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для виплати одноразової грошової допомоги та їх надходження на рахунок Мінсоцполітики перераховує відповідні кошти органу виконавчої влади, структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій для подальшого їх спрямування структурним підрозділам з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських рад Міжвідомча комісія не пізніше ніж через п’ять робочих днів після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для виплати одноразової грошової допомоги надсилає структурним підрозділам з питань соціального захисту населення рішення про призначення одноразової грошової допомоги.

 

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення не пізніше ніж через три робочих дні надсилають рішення про призначення одноразової грошової допомоги органам соціального захисту населення. Органи соціального захисту населення не пізніше ніж через три робочих дні письмово повідомляють особам, зазначеним у рішенні міжвідомчої комісії про призначення одноразової грошової допомоги, про надходження такого рішення та необхідність звернення за отриманням одноразової грошової допомоги.

 

Виплата одноразової грошової допомоги здійснюється на підставі рішення міжвідомчої комісії про призначення одноразової грошової допомоги органами соціального захисту населення: за місцем проживання особи, зазначеної у рішенні міжвідомчої комісії, — у разі загибелі (смерті) волонтера; за місцем проживання волонтера — у разі настання інвалідності волонтера.

 

Для отримання одноразової грошової допомоги особа, зазначена у рішенні міжвідомчої комісії, подає органам соціального захисту населення такі документи:

 

- заяву про перерахування коштів для виплати одноразової грошової допомоги із зазначенням рахунка в установі банку;

- копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі і місце реєстрації.

 

Одноразова грошова допомога виплачується особі шляхом її перерахування органом соціального захисту населення на рахунок в установі банку, зазначений особою, не пізніше ніж через три робочих дні після надходження коштів на рахунок органу соціального захисту населення.

 

Якщо після виплати одноразової грошової допомоги за її одержанням звертаються інші члени сім’ї, батьки, утриманці загиблого (померлого) волонтера, питання розподілу суми одноразової грошової допомоги вирішується за взаємною згодою таких осіб або в судовому порядку. Органи соціального захисту населення формують і зберігають протягом п’яти років особові справи одержувачів одноразової грошової допомоги.

 

Виплата одноразової грошової допомоги не здійснюються, якщо загибель (смерть), поранення (контузія, травма або каліцтво) чи інвалідність волонтера є наслідком:

 

- вчинення ним злочину або адміністративного правопорушення;

- вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння;

- навмисного спричинення собі тілесного ушкодження або самогубства (крім факту доведення особи до самогубства, встановленого судом);

- подання особою свідомо неправдивих відомостей для призначення і виплати одноразової грошової допомоги;

- інших обставин, не пов’язаних з волонтерською діяльністю.

 

 

Рішення міжвідомчої комісії про відмову у призначенні одноразової грошової допомоги може бути оскаржене в судовому порядку. Виплата одноразової грошової допомоги здійснюється в порядку черговості відповідно до дати подання документів.

Всього коментарів: 0
Всі коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію, яку не встигли видалити чи пропустили адміністратори. Якщо у вас є докази, що наведені в коментарях факти не відповідають дійсності – звертайтесь на редакційну пошту info@34400.net з конкретними зауваженнями і коментарі будуть видалені.
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

КАТЕГОРІЇ

Афіша Кузнецовськ
Все про події в місті
Подорожі рідним краєм
Туристичні розповіді
Релігія
Все про релігійне життя міста
Різне
Політикум
Все про місцеву політику
Творча майстерня
Проза, вірші, фото, малювання, рукоділля, історії з життя
Офіційно
Дорожній контроль
Інформує бібліотека

ТОЧКА ЗОРУ

Оцініть роботу відділу поліції в місті:

Всього відповіли: 948
Як вирішити проблему безпритульних тварин в місті?

Всього відповіли: 9076

Останні новини

34400.net © 2011-2017

Кузнецовськ/Вараш - новини без цензури

Використання матеріалів сайту дозволено лише з посиланням (для інтернет-видань - гіперпосиланням) на "34400.net".

Адміністрація 34400.net не несе відповідальності за зміст коментарів